Agroforestry


Agroforestry is een ruim begrip waar alle vormen van landbouw en het gebruik van bomen en struiken, op een bedrijfsmatige manier mee wordt bedoeld.

Een hele intensieve vorm is het voedselbos. Agroforestry is nog in ontwikkeling en sommige vormen van agroforestry zijn nog experimenteel. Een bekend voorbeeld is de combinatie van strokenteelt met rijen fruit- en notenbomen.

Bij de provincie kan een vrijstelling binnen de kaders van de POV van melding- en herplantverplichting worden aangevraagd zodat in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en straks onder de Omgevingswet de aangeplante bomen en struiken de kwalificatie van 'tijdelijk bos' krijgen en op termijn, indien nodig, weer omgevormd kan worden tot meer traditionele landbouwgrond. De ontwikkeling van Agroforestry in overgangsgebieden kan een bijdrage leveren aan het verzachten van de overgang van natuur naar andere functie.

Ontheffing aanvragen?


Kennis en ervaring opdoen

Om kennis en ervaring op te doen met agroforestry draagt provincie Drenthe financieel bij aan de PPS (publieks private samenwerking) Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit. Het doel van dit project is om melkveehouders kennis te laten maken met agroforesty en handvatten te geven het in de toekomst in te passen binnen hun bedrijfsvoering.

Voor meer informatie zie Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit - WUR.