KPI-aanpak landbouw


Waarom werkt Drenthe aan de KPI-aanpak voor boerenbedrijven?

Op het erf van de boer komt heel veel samen: uitdagingen rond stikstof, klimaat, bodemkwaliteit, biodiversiteit... En natuurlijk moet er ook nog een inkomen worden verdiend.

Alle verschillende opgaven zijn verbonden met elkaar en komen samen in de bedrijfskringloop. Door deze onderlinge afhankelijkheid kun je de opgaven niet goed aanpakken met maatregelen die gericht zijn op één enkele opgave. Dat blijkt ook in de praktijk; maatregelen zijn vaak afhankelijk van bedrijfstype, grondsoort en waterhuishouding en hebben daardoor niet overal hetzelfde gewenste effect. En soms werken maatregelen elkaar zelfs tegen!

Drenthe kiest daarom voor een geïntegreerde aanpak met ruimte voor maatregelen die passend zijn voor de regio, het type bedrijf en de ondernemer.

Het Drentse antwoord: belonen voor duurzaamheidsprestaties

Drenthe ziet kansen voor deze integrale aanpak: We hebben de opgaven met elkaar verbonden en belonen de boer voor het behalen van vastgestelde kritische prestatie indicatoren. De zogeheten KPI’s.

Zo sturen wij samen op de totale opgave en niet op één of meer losse onderdelen.

Werken met KPI’s is de manier om de transitie naar duurzame landbouw te maken én aan te tonen. Vertalen we dit structureel naar beleid, dan boeken we als overheid winst voor milieu, de agrarische sector én de maatschappij.

Uitleg KPI-aanpak Drenthe: doelen stellen en samenwerken

Drenthe introduceerde de KPI aanpak in 2018 met het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Maar liefst een kwart van Drentse melkveehouders, zo’n 230 boeren, spanden zich in om hun bedrijf te verduurzamen. En de provincie beloont hen hiervoor.

Uniek aan dit project is de samenwerking. Er wordt intenstief samengewerkt met landbouw- en natuurpartners, zoals LTO Noord en Natuur en Milieu Federatie Drenthe. Een belangrijke succesfactor is naast deze brede samenwerking, ook de samenwerking met de gebiedscontactpersonen. Dit zijn 8 collega melkveehouders die binnen het project coach en sparringpartner zijn voor de deelnemende boeren.

Het resultaat: korte lijnen, heldere ambities en de boeren worden beloond voor hun ondernemerschap. Het project liep tot augustus 2023 en in het najaar van 2023 volgt een evaluatie.

Duurzaam Boeren Drenthe, een stevig vervolg

In 2023 heeft de KPI aanpak een vervolg gekregen met Duurzaam Boeren Drenthe. Met een uitgebreidere set prestatie-indicatoren en een hogere beloning, een pilot voor akkerbouwers en gemengde bedrijven en een regeling voor natuur- en landschapselementen.

Bijna de helft van de Drentse melkveehouders doet mee aan de regeling. In 2024 wordt een eerste beloningsregeling voor akkerbouw van kracht.


In de praktijk...

  • De KPI aanpak krijgt in Drenthe vorm via Duurzaam Boeren Drenthe.
  • Landelijk heeft de KPI aanpak inmiddels gestalte gekregen met Boeren KPI  een project in opdracht van het ministere van LNV.