Drents Programma Landelijk Gebied


Ook in de toekomst willen we in een mooi, gezond en leefbaar land wonen, werken en voedsel produceren. De basis daarvoor zijn een gezonde bodem, rijke natuur en schoon en voldoende water. Helaas zijn dit geen vanzelfsprekendheden meer. Nu het klimaat verandert en grilliger wordt, moeten we anders omgaan met de ruimte en natuur in ons land.

Met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zet het Rijk in op het landelijk gebied, met een integrale aanpak voor natuur, water en klimaat. Hiervoor is een transitiefonds van ca. 24 miljard euro beschikbaar. Het is aan de provincies om voor de taakstellende opgaven gebiedsprogramma’s op te stellen. In Drenthe noemen we dit het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG).

Lees meer over het DPLG.