Roden - Leekstermeer


In Roden-Leekstermeer wordt hard gewerkt om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, door in het gebied goed te gaan samenwerken tussen boeren, natuurorganisaties, overheden en andere gebiedspartners. De activiteiten zijn in 2022 begonnen en richten zich op het coulisselandschap, in graslanden of zijn gericht op samenwerking.

Er zijn heel concrete activiteiten voorgenomen, zoals:

Coulisselandschap

 • Het versterken en zelfs nieuw aanleggen van landschapselementen
 • De landschappelijke inpassing van bedrijfsgebouwen
 • Het uitvoeren van maatregelen die de aanwezigheid van kerkuilen en andere erfvogels versterken
 • Het opzetten en opleiden van een onderhoudsgroep
 • Het uitvoeren van scholing over beheer en onderhoud van landschapselementen

Graslanden

 • De aanleg van natuurvriendelijke oevers
 • Het ontwikkelen van extra weidevogelbiotoop met plasdras en aangepast beheer
 • Het experimenteren met kruidenrijk grasland
 • Het ontwikkelen van bloemrijke vegetaties
 • Het geven van voorlichting over bodemecologie en kruidenrijk grasland

Samenwerking

 • Het uitvoeren van regelmatig afstemmingsoverleg met alle gebiedspartners
 • Het actief betrekken van burgers bij de activiteiten in het gebied

Het hele project duurt drie jaar en wordt eind 2024 afgerond. Er zijn heel concrete resultaten benoemd die de initiatiefnemers willen bereiken.

Voorbeelden zijn de aanleg en herstel van 9 kilometer houtwallen en singels, ongeveer 30 hectare biotoopverbetering voor boerenlandvogels, de aanleg van ongeveer 3 kilometer natuurlijke oevers en 20 maatwerkadviezen op bedrijfsniveau aan boeren die stappen willen maken.


Meer weten

Neem dan contact op met Landschapsbeheer Drenthe.