Achterste Diep


‘Integraal werken, dient zowel natuur als landbouw’

Landbouw als integraal onderdeel van gebiedsopgaven. Dat is de uitdaging van het pilotproject Achterste Diep. “Boeren gaan bezig met natuurinclusieve landbouw, als hun inkomen op peil blijft”, vertelt Willem Tjebbe Oostenbrink, trekker van de pilot.

Het pilotproject Achterste Diep is onderdeel van het Hunzeprogramma met als doel een groot samenhangend, robuust en klimaatbestendig beeksysteem. De pilot maakt ook deel uit van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. “Hierin is bestuurlijk ruimte geboden voor een vernieuwende integrale aanpak, waarin flexibel wordt omgegaan met begrenzing van NatuurNetwerkNederland (NNN), voorheen EHS”, vertelt Willem Tjebbe Oosterbrink.

Het Achterste Diep moet een ecologische verbinding vormen tussen bovenstroomse gebieden Lofar en Paardetangen en het benedenstroomse gebied de Branden. Dit gebied bestaat hoofdzakelijk uit dalgrond en veel akkerbouwbedrijven met in het zuiden wat grasland. “Langs het Achterste Diep ligt nu een NNN-begrenzing van 100 meter aan weerszijden.

In de pilot onderzoeken we wat het oplevert voor de natuur als we natuur en landbouwgrond meer met elkaar verweven.

Samen met boeren die aangrenzende grond hebben, stimuleren we biodiversiteit op een groter areaal met natuurinclusieve landbouw.” 2021 was een verkenningsjaar, de uitvoering van de pilot loopt van 2022 tot en met 2024.


Meer weten?

Neem dan contact op met Prolander.