GLB vragen


  • Kunt u aangeven hoe in het nieuwe GLB de vergoedingen gaan lopen bij gepachte natuurgronden? Blijft het zo dat de eigenaren van de natuurgronden een subsidie kunnen aanvragen vanuit SNL en kunnen de agrariërs die een pachtcontract hebben met de TBO’s een GLB-vergoeding aanvragen voor dezelfde gronden?

De basispremie eventueel aangevuld met deelname aan de eco-regeling is voor de gebruiker van het land beschikbaar. Ook op natuurgrond met een SNL-pakket. Eventuele inzet van ANLb op dezelfde percelen is uitgesloten in verband met stapeling van beloning.

  • Kunnen (aangrenzende) landschapselementen van natuurbeheerders of andere eigenaren die via een gebruiksrechts/beschikkingsrecht bij de boer in gebruik zijn, meetellen voor de 4% niet productief in de conditionaliteit?

Wanneer de landschapselementen binnen de definitie op of aanpalend landbouwgrond vallen is dat mogelijk.

Agrarisch landschap is gelegen binnen 5 m van landbouwgrond.
(niet binnen bebouwde kom).
Uitsluiten;
1) Er is geen overlap met natuur
2) Bossen en grote boomgroepen worden uitgesloten
3) Rivieren, kanalen, grachten en havens worden uitgesloten
4) Grote watervlakken worden uitgesloten
5) Ondersteunende wegdelen worden uitgesloten (Bermen)
6) Landschapselementen zijn niet gelegen op erven
7) Landschapselementen zijn niet gelegen op recreatieterreinen
- Gebruik voor registratie LE een grensbuffer van 5 meter, onafhankelijk van oriëntatie LE t.o.v. landbouwgrond en mate van overlap met grensbuffer.
- Voeg alle landschapselementen die nu subsidiabel zijn in het ANLb toe aan de referentielaag na toepassing van de 5 meter grensbuffer.
Uitgangspunt: landschapselementen mogen niet overlappen met natuur.