Ees-Weerdinge

In het gebied Ees-Weerdinge investeren we in natuurinclusieve landbouw,
specifiek gericht op akkerbouw.

De knoflookpad is hierbij een belangrijke gidssoort. Dat komt door zijn grote zeldzaamheid en het belang van de Hondsrug voor de Drentse populatie, maar ook vanwege de connectie met cultuurlandschap (akkers).

Binnen het gebied zijn verschillende organisaties en overheden al lange tijd betrokken bij de bescherming van de soort. Omdat de knoflookpad heel verspreid voorkomt, is een gebiedsgerichte samenwerking van groot belang.

In het gebied is de akkerbouw landschapsbepalend en onlosmakelijk verbonden met het leefgebied van de knoflookpad. Knoklookpadden kunnen akkers gebruiken om eten te zoeken, zich in te graven/overwinteren, maar lopen ook over de akkers richting de voortplantingswateren. Hoe de akker gebruikt wordt (landbewerkingen, gewastype en gebruik van chemie) heeft daarmee een directe link met de overlevingskansen van de soort.

Onderzoek naar balans

Landschapsbeheer Drenthe onderzoekt hoe het gebruik van akkers in elkaar steekt en hoe tot balans kan worden gekomen tussen de 'akker als goed leefgebied voor de knoflookpad', maar waarbij de akker ook rendabel is voor de agrariër. Zonder deze balans zal geen duurzame situatie ontstaan.

De concrete activiteiten bestaan uit:

Experimentele maatregelen, vooral in de volgende akkergewassen:
• Ruggenteelt (aardappel, asperge, etc.);
• Bietenteelt;
• Graanteelt;
• Niet economische maatregelen, zoals delen zonder teelt (Fab-randen,
keverbanken).

Onderzoek naar terreingebruik:
• Onderzoek naar akkerteeltvoorkeuren en effecten van bodembewerking;
• Onderzoek naar terreingebruik en de verspreiding rondom de
kernpopulatie Valthe;
• Prooionderzoek coloradokever.

Samenwerking:
• Opzetten van een studieclub voor gebruik van akkers (akkerbouwers en
andere grondgebruikers);
• Resultaten delen in het bestaande Platform knoflookpad;
• Burgers betrekken bij de activiteiten in het gebied.

Meer weten?

Neem dan contact op met Landschapsbeheer Drenthe.